ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)

...

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้นร่าวมกับหน่วยงานราชการอำเภอกุดข้าวปุ้นจัดงาน bike foe mom  ในวันที่ 16 สิงหาคม  2558 เวลา

...