สภาพทั่วไป

1)  พื้นที่  อาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น มีพื้นที่ ประมาณ  48.22  ตารางกิโลเมตร ตำบลข้าวปุ้น เป็น 1 ใน 5 ตำบลในเขตอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี   มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับตำบลใกล้เคียง 4 แห่ง คือ ตำบลโนนสวาง, ตำบลแก่งเค็ง, ตำบลกาบิน  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  และตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

ทิศเหนือ    จรด  ตำบลโนนสวาง     อำเภอกุดข้าวปุ้น       จังหวัดอุบลราชธานี  

                ทิศตะวันออก      จรด  ตำบลแก่งเค็ง       อำเภอกุดข้าวปุ้น       จังหวัดอุบลราชธานี  

                ทิศตะวันตก       จรด  ตำบลห้วย           อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ  

                ทิศใต้                จรด  ตำบลกาบิน         อำเภอกุดข้าวปุ้น       จังหวัดอุบลราชธานี  

โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น          จังหวัดอุบลราชธานี  ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร

        2)  เขตปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน คือ

        หมู่ที่  3  บ้านน้ำเกลี้ยง          ผู้ปกครอง         นายสมศรี   โมลา               ผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่  4     บ้านโคกเลาะ               ผู้ปกครอง         นายอำนาจ  จำปาเทศ        ผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่  6     บ้านตาดแต้                 ผู้ปกครอง นายบรรหาร  สืบสร้อย        ผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่  7     บ้านโคกก่อง               ผู้ปกครอง นายสุบิล  หมุนสิงห์        ผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่  9     บ้านโนนหอม              ผู้ปกครอง นายคำฟอง  มาทฤทธิ์        ผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 11    บ้านบุ่งแสง          ผู้ปกครอง นายเสริม    สียา          ผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 12    บ้านโคกกลาง –หนองยอ  ผู้ปกครอง     นายธงชัย   สัจธรรม        ผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 13    บ้านดอนอีด่อน            ผู้ปกครอง นายสุนทร  สถาวร         กำนัน ต.ข้าวปุ้น

 

                หมู่ที่ 15    บ้านโคกเลาะ               ผู้ปกครอง นายสงวนศิลป์  ยี่เข่ง        ผู้ใหญ่บ้าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต