องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้ย ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้ย ยินดีต้อนรับ

นายก อบต.

    

 นายสมควร  มั่งคั่ง

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น

ปลัด อบต.

        

 นางศิริวรรณ หวังชื่น

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น