ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบล   มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ   สังคม   และวัฒนธรรม  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  .. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)   .. 2543    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

.. 2542  และรวมทั้งกฎหมายอื่น  ให้มีอำนาจหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  โดยกำหนดภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ออกเป็น  7  ด้าน  ดังนี้

                   5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                         (1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก  (มาตร  67(1)) , มาตรา  16(2))

                         (2)  จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา  68(2))                                     (3)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ  (มาตรา  68(3))

                         (4)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  (มาตรา  68(1))

                         (5)  การสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอื่น ๆ  (มาตรา  16(4))

                         (6)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  16(5))

                         (7)  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร  (มาตร  16(26))

                   5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                              (1)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และการจัดการศึกษา  (มาตรา  67(5)) ,

                                และ  (มาตรา  16(9))

                         (2)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  (มาตรา  67(6))

                         (3)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส            

                                (มาตรา  16(10))

      (4)  จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  (มาตรา  16(3))

      (5)  การส่งเสริมกีฬา  (มาตรา  16(13))

                          (6)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  (มาตรา  16(19))

                          (7)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  (มาตรา 16(21)(8))  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  (9) 

 การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา  67(3))

                                5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                         (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา  67(4)) , (มาตรา  16(29))

                          (2)  การรักษาความปลอดภัย   ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย   โรงมโหรสพ 

                                และสาธารณสถานอื่น ๆ  (มาตรา  16(23))

                         (3)  การผังเมือง  (มาตรา  16(25))

                         (4)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ  (มาตรา  16(27))

                         (5)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา  16(28))

                         (6)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (มาตรา  16(30))

 

-  5  -

 

                         (7)  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล

                         (8)  ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ

                   5.4  ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุน   พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                         (1)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  และกิจการสหกรณ์  (มาตรา  68(5))

                          (2)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา  68(6))

                         (3)  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา  68(7))

                         (4)  ให้มีการตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  (มาตรา  68(1))

                         (5)  กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา  68(11))

                         (6)  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา  16(8))

                         (7)  การส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล

                    5.5  ด้านการบริหารจัดการ   และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                         (1)  การรักษาความสะอาดของถนน   ทางน้ำ   ทางเดิน   และที่สาธารณะ   รวมทั้งกำจัด

            มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  (มาตรา  67(2))

                          (2)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (มาตรา  67(7))

                         (3)  การคุ้มครอง  ดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 

 68,(8))

                                      (4)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดล้อม  (มาตรา  16(24))

                         (5)  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน  (มาตรา  16(20))

                                5.6  ด้านการศาสนา   ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                         (1)  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                                 (มาตรา  67(8)) , มาตรา  16(11))

                   5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                         (1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา 

                                16(5))

                         (2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  (มาตรา  16(16))

                         (3)  สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

                   จากภารกิจทั้ง 7 ด้านดังกล่าวข้างต้น จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน  ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่  นอกจากนั้นแล้ว  การดำเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล   จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ   แผนพัฒนาตำบล   นโยบายของรัฐบาล   นโยบายของกระทรวงมหาดไทย   และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page