องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ความหมายของ "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก" หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

สามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2563 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/kexp8v

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page