โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

         ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องด้งกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน

          เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page